banner7

Notizie dell'allevamento

Ch. Endy v. d. Kurpfalz ZB 87829 (n. 04.09.1994)
HD A, Sch H2, IPO3
Ch. SWI, GER, VDH
Ch. Endy v. d. KurpfalzCh. Endy v. d. KurpfalzCh. Endy v. d. KurpfalzPedigree
Mirco v. Bickesheim Hassan v. Königsgarten Amigo vom Kress Bach
Gunda vom Königsgarten
Erni v. d. Kohlplatte Ch. Osco v. Schwaiger Wappen
Centa v. d. Kohlplatte
Eyline v. Haus Lohnert Janos v. Vierritterturm Berno v. Remchingen
Sally v. Haus Lohnert
Betty v. Haus Lohnert Dasko v. Eisplatz
Olly v. Haus Lohnert